زلزله ۳.۴ ریشتری شهر سطر کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری شهر سطر کرمانشاه را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر شهر سطر کرمانشاه را لرزاند.

زلزله ۳.۴ ریشتری شهر سطر کرمانشاه را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر شهر سطر کرمانشاه را لرزاند.
زلزله ۳.۴ ریشتری شهر سطر کرمانشاه را لرزاند

View more posts from this author