زلزله نسبتا شدیدی گرگان را لرزاند

زلزله نسبتا شدیدی گرگان را لرزاند
دقایقی پیش زلزله نسبتا شدیدی گرگان را لرزاند.

زلزله نسبتا شدیدی گرگان را لرزاند

دقایقی پیش زلزله نسبتا شدیدی گرگان را لرزاند.
زلزله نسبتا شدیدی گرگان را لرزاند

View more posts from this author