زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند

زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند
دقایقی پیش زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند.

زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند

دقایقی پیش زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند.
زلزله نسبتا شدیدی شهر یاسوج را لرزاند

View more posts from this author