زلزله غرب کشور کام ملت ایران را تلخ کرد

زلزله غرب کشور کام ملت ایران را تلخ کرد
بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه زلزله غرب کشور کام ملت ایران را تلخ کرد، گفت: این زمین‌لرزه حادثه‌ای بسیار ناگوار بود.

زلزله غرب کشور کام ملت ایران را تلخ کرد

بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه زلزله غرب کشور کام ملت ایران را تلخ کرد، گفت: این زمین‌لرزه حادثه‌ای بسیار ناگوار بود.
زلزله غرب کشور کام ملت ایران را تلخ کرد

View more posts from this author