زلزله شب گذشته اردبیل تنها 6 مصدوم داشت/ اتفاق خاصی در روستاهای استان اردبیل نیفتاده است

زلزله شب گذشته اردبیل تنها 6 مصدوم داشت/ اتفاق خاصی در روستاهای استان اردبیل نیفتاده است
معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه زلزله شب گذشته اردبیل تنها 6 مصدوم داشت، گفت: از 6 مصدوم زلزله پنج نفر درمان و مرخص شدند و تنها یک کودک 12 ساله دچار ایست قلبی ـ تنفسی بود که پس از احیا به اردبیل انتقال یافت.

زلزله شب گذشته اردبیل تنها 6 مصدوم داشت/ اتفاق خاصی در روستاهای استان اردبیل نیفتاده است

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه زلزله شب گذشته اردبیل تنها 6 مصدوم داشت، گفت: از 6 مصدوم زلزله پنج نفر درمان و مرخص شدند و تنها یک کودک 12 ساله دچار ایست قلبی ـ تنفسی بود که پس از احیا به اردبیل انتقال یافت.
زلزله شب گذشته اردبیل تنها 6 مصدوم داشت/ اتفاق خاصی در روستاهای استان اردبیل نیفتاده است

View more posts from this author