زخمی شدن محیط‌بان محیط‌ زیست فارس در فسا

زخمی شدن محیط‌بان محیط‌ زیست فارس در فسا
یک محیط‌بان شهرستان فسا طی درگیری با قاچاقچیان به‌ شدت زخمی شد.

زخمی شدن محیط‌بان محیط‌ زیست فارس در فسا

یک محیط‌بان شهرستان فسا طی درگیری با قاچاقچیان به‌ شدت زخمی شد.
زخمی شدن محیط‌بان محیط‌ زیست فارس در فسا

View more posts from this author