زبان فارسی بارها از بوته آزمون‌های سهمناک تاریخی سربلند بیرون آمده/آسیب‌هایی که زبان فارسی را تهدید می‌کند

زبان فارسی بارها از بوته آزمون‌های سهمناک تاریخی سربلند بیرون آمده/آسیب‌هایی که زبان فارسی را تهدید می‌کند
عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه زبان پارسی توانمند و سخت‌جان است، گفت: این زبان بارها از بوته آزمون‌های سهمناک تاریخی سربلند بیرون آمده است.

زبان فارسی بارها از بوته آزمون‌های سهمناک تاریخی سربلند بیرون آمده/آسیب‌هایی که زبان فارسی را تهدید می‌کند

عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه زبان پارسی توانمند و سخت‌جان است، گفت: این زبان بارها از بوته آزمون‌های سهمناک تاریخی سربلند بیرون آمده است.
زبان فارسی بارها از بوته آزمون‌های سهمناک تاریخی سربلند بیرون آمده/آسیب‌هایی که زبان فارسی را تهدید می‌کند

View more posts from this author