زاهدان میزبان پیکر 2 لاله پرپر دوران دفاع مقدس شد

زاهدان میزبان پیکر 2 لاله پرپر دوران دفاع مقدس شد
پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه زاهدان شد.

زاهدان میزبان پیکر 2 لاله پرپر دوران دفاع مقدس شد

پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه زاهدان شد.
زاهدان میزبان پیکر 2 لاله پرپر دوران دفاع مقدس شد

View more posts from this author