زائران پیاده ارباب از اربعین عقیله بنی‌هاشم تا به امروز/ این دروازه سال‌هاست دلبری‌ می‌کند

زائران پیاده ارباب از اربعین عقیله بنی‌هاشم تا به امروز/ این دروازه سال‌هاست دلبری‌ می‌کند
چه دلبری‌هایی دارد اربعین، چه عاشقانی دارد که از همه دروازه‌های زمینی و آسمانی عالم، گویی به نجف و کربلا روانه شدند و امروز در اقیانوس مغناطیس حسینی(ع) خود را به کشتی نجات رسانده‌اند.

زائران پیاده ارباب از اربعین عقیله بنی‌هاشم تا به امروز/ این دروازه سال‌هاست دلبری‌ می‌کند

چه دلبری‌هایی دارد اربعین، چه عاشقانی دارد که از همه دروازه‌های زمینی و آسمانی عالم، گویی به نجف و کربلا روانه شدند و امروز در اقیانوس مغناطیس حسینی(ع) خود را به کشتی نجات رسانده‌اند.
زائران پیاده ارباب از اربعین عقیله بنی‌هاشم تا به امروز/ این دروازه سال‌هاست دلبری‌ می‌کند

View more posts from this author