زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی مهران

زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی مهران
بسیاری از زائران و محبان امام حسین(ع) برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی از طریق پایانه مرزی مهران وارد خاک کشور عراق می‌شوند. بر اساس اعلام ستاد اربعین ناجا، مرز مهران با ۳۳درصد بیشترین آمار تردد زائران اربعین را دارد.

زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی مهران

بسیاری از زائران و محبان امام حسین(ع) برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی از طریق پایانه مرزی مهران وارد خاک کشور عراق می‌شوند. بر اساس اعلام ستاد اربعین ناجا، مرز مهران با ۳۳درصد بیشترین آمار تردد زائران اربعین را دارد.
زائران اربعین حسینی در پایانه مرزی مهران

View more posts from this author