ریکاوری کی‌روش جواب سوال کرانچار را با بیانیه داد/ کرانچار و کی‌روش در کشمکش!

ریکاوری کی‌روش جواب سوال کرانچار را با بیانیه داد/ کرانچار و کی‌روش در کشمکش!
در روز نخست سال میلادی اختلاف نظر سرمربی کروات سپاهان با سرمربی تیم ملی فوتبال بیشتر از گذشته مطرح شده و پس از انتشار بیانیه کارلوس کی‌روش باید منتظر جواب کرانچار بود.

ریکاوری کی‌روش جواب سوال کرانچار را با بیانیه داد/ کرانچار و کی‌روش در کشمکش!

در روز نخست سال میلادی اختلاف نظر سرمربی کروات سپاهان با سرمربی تیم ملی فوتبال بیشتر از گذشته مطرح شده و پس از انتشار بیانیه کارلوس کی‌روش باید منتظر جواب کرانچار بود.
ریکاوری کی‌روش جواب سوال کرانچار را با بیانیه داد/ کرانچار و کی‌روش در کشمکش!

View more posts from this author