رینگ دوم شهر همدان با حذف چراغ قرمز آزاد می‌شود

رینگ دوم شهر همدان با حذف چراغ قرمز آزاد می‌شود
رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به حذف چراغ قرمز در چهارراه سعیدیه گفت: با حذف چراغ قرمز پژوهش و میدان مدرس رینگ دوم شهر آزاد می‌شود.

رینگ دوم شهر همدان با حذف چراغ قرمز آزاد می‌شود

رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به حذف چراغ قرمز در چهارراه سعیدیه گفت: با حذف چراغ قرمز پژوهش و میدان مدرس رینگ دوم شهر آزاد می‌شود.
رینگ دوم شهر همدان با حذف چراغ قرمز آزاد می‌شود

پرس نیوز

View more posts from this author