ریل ذوب‌آهن تأیید شد/ اولین گام راه‌آهن روی ریل ملی

ریل ذوب‌آهن تأیید شد/ اولین گام راه‌آهن روی ریل ملی
معاون بهره‌برداری ذوب‌آهن گفت: هم اکنون ریل ذوب‌آهن توسط راه‌آهن تایید شده و به زودی اولین محموله ارسال می‌شود.

ریل ذوب‌آهن تأیید شد/ اولین گام راه‌آهن روی ریل ملی

معاون بهره‌برداری ذوب‌آهن گفت: هم اکنون ریل ذوب‌آهن توسط راه‌آهن تایید شده و به زودی اولین محموله ارسال می‌شود.
ریل ذوب‌آهن تأیید شد/ اولین گام راه‌آهن روی ریل ملی

View more posts from this author