ریزگردهای حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه به کرج خواهد رسید

ریزگردهای حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه به کرج خواهد رسید
مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه یکی از کانون‌های تولید ریزگرد بوده و در صورت خشک شدن این دریاچه، ریزگردها به کرج خواهد رسید.

ریزگردهای حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه به کرج خواهد رسید

مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه یکی از کانون‌های تولید ریزگرد بوده و در صورت خشک شدن این دریاچه، ریزگردها به کرج خواهد رسید.
ریزگردهای حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه به کرج خواهد رسید

View more posts from this author