ریالی از اعتبارات دولتی در بحث اربعین استفاده نشده است

ریالی از اعتبارات دولتی در بحث اربعین استفاده نشده است
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان گفت: طی چند سال گذشته که استان زنجان در کشور عراق موکب‌های خدماتی دایر کرده است، ریالی از اعتبارات دولتی استفاده نکرده است.

ریالی از اعتبارات دولتی در بحث اربعین استفاده نشده است

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان گفت: طی چند سال گذشته که استان زنجان در کشور عراق موکب‌های خدماتی دایر کرده است، ریالی از اعتبارات دولتی استفاده نکرده است.
ریالی از اعتبارات دولتی در بحث اربعین استفاده نشده است

View more posts from this author