رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی برای دشمنی با ایران به یکدیگر متصل شده‌اند/ایران جایگاه امنیت‌سازی برای مردم منطقه دارد

رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی برای دشمنی با ایران به یکدیگر متصل شده‌اند/ایران جایگاه امنیت‌سازی برای مردم منطقه دارد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی برای دشمنی با ایران به یکدیگر متصل شده‌اند.

رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی برای دشمنی با ایران به یکدیگر متصل شده‌اند/ایران جایگاه امنیت‌سازی برای مردم منطقه دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی برای دشمنی با ایران به یکدیگر متصل شده‌اند.
رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی برای دشمنی با ایران به یکدیگر متصل شده‌اند/ایران جایگاه امنیت‌سازی برای مردم منطقه دارد

View more posts from this author