رژیم جعلی صهیونیستی در حیاط خلوت آمریکا نیز امنیت ندارد

رژیم جعلی صهیونیستی در حیاط خلوت آمریکا نیز امنیت ندارد
در آستانه روز جهانی قدس اعلام شد که رژیم جعلی صهیونیستی حتی در حیاط خلوت حمایت آمریکایی و عربی حاشیه امنیت ندارد، بلکه بساطش برچیدنی است.

رژیم جعلی صهیونیستی در حیاط خلوت آمریکا نیز امنیت ندارد

در آستانه روز جهانی قدس اعلام شد که رژیم جعلی صهیونیستی حتی در حیاط خلوت حمایت آمریکایی و عربی حاشیه امنیت ندارد، بلکه بساطش برچیدنی است.
رژیم جعلی صهیونیستی در حیاط خلوت آمریکا نیز امنیت ندارد

خرید vpn برای اندروید

شهر خبر

View more posts from this author