رونمایی از اولین نیروگاه خورشیدی پرتابل 2.5 کیلوواتی کشور در تبریز

رونمایی از اولین نیروگاه خورشیدی پرتابل 2.5 کیلوواتی کشور در تبریز
رونمایی از اولین نیروگاه خورشیدی پرتابل 2.5 کیلوواتی کشور در تبریز با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد.

رونمایی از اولین نیروگاه خورشیدی پرتابل 2.5 کیلوواتی کشور در تبریز

رونمایی از اولین نیروگاه خورشیدی پرتابل 2.5 کیلوواتی کشور در تبریز با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد.
رونمایی از اولین نیروگاه خورشیدی پرتابل 2.5 کیلوواتی کشور در تبریز

View more posts from this author