رونق اقتصادی ورود نیازمندان به کمیته امداد را کاهش می‌دهد

رونق اقتصادی ورود نیازمندان به کمیته امداد را کاهش می‌دهد
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: اگر اقتصاد رونق بگیرد، ورود نیازمندان به چرخه حمایتی کمیته امداد کاهش می‌یابد.

رونق اقتصادی ورود نیازمندان به کمیته امداد را کاهش می‌دهد

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: اگر اقتصاد رونق بگیرد، ورود نیازمندان به چرخه حمایتی کمیته امداد کاهش می‌یابد.
رونق اقتصادی ورود نیازمندان به کمیته امداد را کاهش می‌دهد

View more posts from this author