روند مطلوب جذب اعتبارات اسناد خزانه در چهارمحال و بختیاری

روند مطلوب جذب اعتبارات اسناد خزانه در چهارمحال و بختیاری
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: استان در جذب اعتبارات اسناد خزانه توانست در رده سه استان اول کشور قرار گیرد.

روند مطلوب جذب اعتبارات اسناد خزانه در چهارمحال و بختیاری

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: استان در جذب اعتبارات اسناد خزانه توانست در رده سه استان اول کشور قرار گیرد.
روند مطلوب جذب اعتبارات اسناد خزانه در چهارمحال و بختیاری

View more posts from this author