روند ثبت‌های جهانی از سیستان و بلوچستان سرعت گرفته است

روند ثبت‌های جهانی از سیستان و بلوچستان سرعت گرفته است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: روند ثبت‌های جهانی از سیستان و بلوچستان طی سه سال اخیر سرعت گرفته است که می‌تواند باعث حسن شهرت استان شود.

روند ثبت‌های جهانی از سیستان و بلوچستان سرعت گرفته است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: روند ثبت‌های جهانی از سیستان و بلوچستان طی سه سال اخیر سرعت گرفته است که می‌تواند باعث حسن شهرت استان شود.
روند ثبت‌های جهانی از سیستان و بلوچستان سرعت گرفته است

View more posts from this author