روند تدریجی پیر شدن جمعیت شهرهای استان اردبیل به‌ویژه گرمی

روند تدریجی پیر شدن جمعیت شهرهای استان اردبیل به‌ویژه گرمی
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل از روند تدریجی پیر شدن جمعیت شهرهای مختلف استان به ویژه گرمی خبر داد.

روند تدریجی پیر شدن جمعیت شهرهای استان اردبیل به‌ویژه گرمی

مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل از روند تدریجی پیر شدن جمعیت شهرهای مختلف استان به ویژه گرمی خبر داد.
روند تدریجی پیر شدن جمعیت شهرهای استان اردبیل به‌ویژه گرمی

گوشی موبایل

View more posts from this author