روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد

روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد
شهردار زنجان با بیان اینکه برای پروژ‌های شهری زنجان مدیر معرفی شده است، گفت: باید متوجه بود که روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری و دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی متفاوت و مشمول محدوده‌هایی از جمله لزوم طی تشریفات اداری است.

روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد

شهردار زنجان با بیان اینکه برای پروژ‌های شهری زنجان مدیر معرفی شده است، گفت: باید متوجه بود که روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری و دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی متفاوت و مشمول محدوده‌هایی از جمله لزوم طی تشریفات اداری است.
روند اجرای پروژه‌ها در شهرداری با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author