روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نیست/ اخلاق پزشکی از سوی برخی اطبا رعایت نمی‌شود

روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نیست/ اخلاق پزشکی از سوی برخی اطبا رعایت نمی‌شود
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نبوده و به نوعی در این رابطه اخلاق پزشکی از سوی برخی از آنها رعایت نمی‌شود.

روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نیست/ اخلاق پزشکی از سوی برخی اطبا رعایت نمی‌شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نبوده و به نوعی در این رابطه اخلاق پزشکی از سوی برخی از آنها رعایت نمی‌شود.
روش تجویز دارویی برخی پزشکان درست نیست/ اخلاق پزشکی از سوی برخی اطبا رعایت نمی‌شود

View more posts from this author