روستای دیوزناو، از مخفیگاه ضدانقلاب تا بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی خاورمیانه + تصاویر

روستای دیوزناو، از مخفیگاه ضدانقلاب تا بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی خاورمیانه + تصاویر
روستای دیوزناو زمانی مخفگیاه ضدانقلاب بود و هم اکنون به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، به بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی خاورمیانه تبدیل شده است.

روستای دیوزناو، از مخفیگاه ضدانقلاب تا بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی خاورمیانه + تصاویر

روستای دیوزناو زمانی مخفگیاه ضدانقلاب بود و هم اکنون به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، به بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی خاورمیانه تبدیل شده است.
روستای دیوزناو، از مخفیگاه ضدانقلاب تا بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی خاورمیانه + تصاویر

دانلود موزیک

View more posts from this author