روستائیان خوزستانی کنار رودخانه‌ها تشنه‌اند/بهای برق مصرفی خوزستان غیرمتعارف است

روستائیان خوزستانی کنار رودخانه‌ها تشنه‌اند/بهای برق مصرفی خوزستان غیرمتعارف است
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو پاسخ دهد چرا روستائیان ساکن در کنار دز، کارون و کرخه فاقد آب آشامیدنی هستند.

روستائیان خوزستانی کنار رودخانه‌ها تشنه‌اند/بهای برق مصرفی خوزستان غیرمتعارف است

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو پاسخ دهد چرا روستائیان ساکن در کنار دز، کارون و کرخه فاقد آب آشامیدنی هستند.
روستائیان خوزستانی کنار رودخانه‌ها تشنه‌اند/بهای برق مصرفی خوزستان غیرمتعارف است

View more posts from this author