روسای قوا با حفظ وحدت در خدمت مسلمین باشند/ بگو مگوهای سیاسی مسؤولان را از مردم غافل نکند

روسای قوا با حفظ وحدت در خدمت مسلمین باشند/ بگو مگوهای سیاسی مسؤولان را از مردم غافل نکند
امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه اختلاف و تفرقه بس است، گفت: روسای قوا با حفظ وحدت که شرعا، قانونا و عقلا الزامی است باید در خدمت مسلمین باشند، در واقع این مسئله مهمی است که آنها با حفظ وحدت باید برای حفظ انقلاب تلاش کنند.

روسای قوا با حفظ وحدت در خدمت مسلمین باشند/ بگو مگوهای سیاسی مسؤولان را از مردم غافل نکند

امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه اختلاف و تفرقه بس است، گفت: روسای قوا با حفظ وحدت که شرعا، قانونا و عقلا الزامی است باید در خدمت مسلمین باشند، در واقع این مسئله مهمی است که آنها با حفظ وحدت باید برای حفظ انقلاب تلاش کنند.
روسای قوا با حفظ وحدت در خدمت مسلمین باشند/ بگو مگوهای سیاسی مسؤولان را از مردم غافل نکند

View more posts from this author