روز قدس جلوه‌گر وحدت برای مقابله با استکبار جهانی است

روز قدس جلوه‌گر وحدت برای مقابله با استکبار جهانی است
عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه روز قدس نماد همبستگی جهانی است، گفت: قدس جلوه‌گر وحدت برای مقابله با استکبار جهانی است.

روز قدس جلوه‌گر وحدت برای مقابله با استکبار جهانی است

عضو شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه روز قدس نماد همبستگی جهانی است، گفت: قدس جلوه‌گر وحدت برای مقابله با استکبار جهانی است.
روز قدس جلوه‌گر وحدت برای مقابله با استکبار جهانی است

خرید vpn توربو

روزنامه قانون

View more posts from this author