روزهای یخی گنجنامه همدان

روزهای یخی گنجنامه همدان
پس از بارش‌های مکرر برف در همدان و سرمای شدید منطقه گردشگری آبشار گنجنامه بازدیدکنندگان بیشتری را به خود دیده و به محلی برای گرفتن عکس‌های یادگاری، یخ‌نوردی و پیاده‌روی تبدیل شده‌است.

روزهای یخی گنجنامه همدان

پس از بارش‌های مکرر برف در همدان و سرمای شدید منطقه گردشگری آبشار گنجنامه بازدیدکنندگان بیشتری را به خود دیده و به محلی برای گرفتن عکس‌های یادگاری، یخ‌نوردی و پیاده‌روی تبدیل شده‌است.
روزهای یخی گنجنامه همدان

View more posts from this author