روزنامه‌ها از انتخاب تیترهای همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند/ انتقاد باید توام با پیشنهاد و تحلیل باشد

روزنامه‌ها از انتخاب تیترهای همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند/ انتقاد باید توام با پیشنهاد و تحلیل باشد
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه روزنامه‌ها باید از تیترهای تند و همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند، گفت: انتقاد باید توام با پیشنهاد و تحلیل باشد که در این صورت بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

روزنامه‌ها از انتخاب تیترهای همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند/ انتقاد باید توام با پیشنهاد و تحلیل باشد

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه روزنامه‌ها باید از تیترهای تند و همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند، گفت: انتقاد باید توام با پیشنهاد و تحلیل باشد که در این صورت بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
روزنامه‌ها از انتخاب تیترهای همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند/ انتقاد باید توام با پیشنهاد و تحلیل باشد

View more posts from this author