رودخانه‌های اردبیل با کاهش 40 درصدی روان‌آب مواجه هستند

رودخانه‌های اردبیل با کاهش 40 درصدی روان‌آب مواجه هستند
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: رودخانه‌های استان با کاهش 40 درصدی روان‌آب مواجه هستند.

رودخانه‌های اردبیل با کاهش 40 درصدی روان‌آب مواجه هستند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل گفت: رودخانه‌های استان با کاهش 40 درصدی روان‌آب مواجه هستند.
رودخانه‌های اردبیل با کاهش 40 درصدی روان‌آب مواجه هستند

View more posts from this author