روح و محتوای قانون از فقه دریافت شود

روح و محتوای قانون از فقه دریافت شود
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اجازه دارد اقتضائات خود را اجرا کند ولی محتوا و روح را باید از فقه دریافت کند؛ باید در نظر داشت روح فقه نیز منعطف است.

روح و محتوای قانون از فقه دریافت شود

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اجازه دارد اقتضائات خود را اجرا کند ولی محتوا و روح را باید از فقه دریافت کند؛ باید در نظر داشت روح فقه نیز منعطف است.
روح و محتوای قانون از فقه دریافت شود

View more posts from this author