روحانی یکشنبه به سبزوار می‌رود/ جزئیات سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی

روحانی یکشنبه به سبزوار می‌رود/ جزئیات سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی
رئیس دفتر رئیس جمهوری جزئیات سفر 2 روزه رئیس جمهور به خراسان رضوی را تشریح کرد.

روحانی یکشنبه به سبزوار می‌رود/ جزئیات سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی

رئیس دفتر رئیس جمهوری جزئیات سفر 2 روزه رئیس جمهور به خراسان رضوی را تشریح کرد.
روحانی یکشنبه به سبزوار می‌رود/ جزئیات سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی

View more posts from this author