روحانیون شیعه، طلایه‌دار فرهنگ ایثار و شهادت هستند

روحانیون شیعه، طلایه‌دار فرهنگ ایثار و شهادت هستند
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: تنها مکتبی که روحانیون آن با مردم صحبت می‌کنند و علاوه بر دعوت مردم به حضور در جبهه‌ها، خود در صحنه حضور دارند و جزو طلایه‌داران آن محسوب می‌شوند، مکتب شیعه است.

روحانیون شیعه، طلایه‌دار فرهنگ ایثار و شهادت هستند

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: تنها مکتبی که روحانیون آن با مردم صحبت می‌کنند و علاوه بر دعوت مردم به حضور در جبهه‌ها، خود در صحنه حضور دارند و جزو طلایه‌داران آن محسوب می‌شوند، مکتب شیعه است.
روحانیون شیعه، طلایه‌دار فرهنگ ایثار و شهادت هستند
“error_code”in a&&-1!==$.inArray(parseInt(a.error_code),[234,235,236,242]))d.push(fb_csn),delete fb_csn;”undefined”!==typeof fb_ab&&b&&(d.push(fb_ab),delete fb_ab);”error_code”in a&&”undefined”!==typeof fb_ec&&(d.push(fb_ec),delete fb_ec,c+=”&ec=”+parseInt(a.error_code));”undefined”!==typeof d&&0<d.length&&$.ajax({url:fb+d.join(",")+c});g(a)};window.createCaf=function(){function b(a){return google.ads.domains.Caf.apply(this,a)}b.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new b(arguments)}}();createCaf.apply(this,f())})();

<li><a href="http://silberwelt.info/info/.html?ses=Y3JlPTE1MTk5ODM5NTcmdGNpZD1zaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk5MWQ1NWRiNDY5OS41MjI2MzgxOCZma2k9MCZ0YXNrPXNlYXJjaCZkb21haW49c2lsYmVyd2VsdC5pbmZvJmxhbmd1YWdlPWVuJmFfaWQ9MiZzZXNzaW9uPXVMNnBZNENYYXdJTzRpXzYxU1FQ&keyword=&token=”>

var rls = {b1: {position: ‘1’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’},b2: {position: ‘2’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’}}
var start=0; function buildBlocks(a){if(“undefined”!==typeof cafEl&&2!==prs){var e=[pdto.caf];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)&&”relatedsearch”===this.caf.type){var c=start+this.caf.number,d=[];for(i=start;ia.length-1);i++)d[i]=a[i].term,start=i+1;this.caf.terms=d.join(“,”);this.caf.optimizeTerms=!1;e.push(this.caf)}});createCaf.apply(this,e)}else for(b in rls)if(0==rls[b].use_from){var d=$(“.related_link_block_”+rls[b].position);if(d.length){var f=start+parseInt(rls[b].amount, 10);for(i=start;ia.length-1);i++){var c=””;if(i==f-1

View more posts from this author