روحانیون درد مردم را درک می‌کنند/ تحریم‌های اقتصادی از دل فتنه 88 بیرون آمد

روحانیون درد مردم را درک می‌کنند/ تحریم‌های اقتصادی از دل فتنه 88 بیرون آمد
عضو هیأت رئیسه مجمع اساتید انقلابی حوزه علمیه گفت: مردم باید که بدانند حوزه علمیه قم به عنوان نماد دین و روحانیت به عنوان حاملان دین زیر سایه تربیت مرجعیت برای مردم دغدغه دارند و درد آنها را درک می‌کنند.

روحانیون درد مردم را درک می‌کنند/ تحریم‌های اقتصادی از دل فتنه 88 بیرون آمد

عضو هیأت رئیسه مجمع اساتید انقلابی حوزه علمیه گفت: مردم باید که بدانند حوزه علمیه قم به عنوان نماد دین و روحانیت به عنوان حاملان دین زیر سایه تربیت مرجعیت برای مردم دغدغه دارند و درد آنها را درک می‌کنند.
روحانیون درد مردم را درک می‌کنند/ تحریم‌های اقتصادی از دل فتنه 88 بیرون آمد

View more posts from this author