روحانیت در طول تاریخ مورد هجمه گروه‌های مختلف بوده است

روحانیت در طول تاریخ مورد هجمه گروه‌های مختلف بوده است
رئیس دفتر بازرسی مقام رهبری با بیان اینکه روحانیت در طول تاریخ مورد هجمه گروه‌های مختلف بوده است، گفت: مرتجعین و روشنفکران غرب‌زده تحت تأثیر تبلیغات دوران تفتیش عقاید در اروپا علیه علم و عالمان دشمنی داشته‌اند.

روحانیت در طول تاریخ مورد هجمه گروه‌های مختلف بوده است

رئیس دفتر بازرسی مقام رهبری با بیان اینکه روحانیت در طول تاریخ مورد هجمه گروه‌های مختلف بوده است، گفت: مرتجعین و روشنفکران غرب‌زده تحت تأثیر تبلیغات دوران تفتیش عقاید در اروپا علیه علم و عالمان دشمنی داشته‌اند.
روحانیت در طول تاریخ مورد هجمه گروه‌های مختلف بوده است

مرکز فیلم

View more posts from this author