روابط عمومی باید آئینه معایب مدیران باشد

روابط عمومی باید آئینه معایب مدیران باشد
مشاور رسانه‎ای استاندار گلستان گفت: روابط عمومی باید آئینه معایب مدیران باشد اما آنچه در روابط عمومی‎ها معمول است مدافع و سپر دفاعی مدیران یا توجیه‎کننده هر گونه اتفاق هستند که این در شأن یک روابط عمومی نیست.

روابط عمومی باید آئینه معایب مدیران باشد

مشاور رسانه‎ای استاندار گلستان گفت: روابط عمومی باید آئینه معایب مدیران باشد اما آنچه در روابط عمومی‎ها معمول است مدافع و سپر دفاعی مدیران یا توجیه‎کننده هر گونه اتفاق هستند که این در شأن یک روابط عمومی نیست.
روابط عمومی باید آئینه معایب مدیران باشد

View more posts from this author