روابط دولت با حوزه بیشتر شود/ لزوم ارتباط مطلوب با مصر

روابط دولت با حوزه بیشتر شود/ لزوم ارتباط مطلوب با مصر
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: روابط دولت به ویژه رئیس جمهور باید با حوزه بیشتر شود برخی از مطالب را نمی‌توانیم آشکارا مطرح کنیم اما پیگیری آنها به نفع همگان است.

روابط دولت با حوزه بیشتر شود/ لزوم ارتباط مطلوب با مصر

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: روابط دولت به ویژه رئیس جمهور باید با حوزه بیشتر شود برخی از مطالب را نمی‌توانیم آشکارا مطرح کنیم اما پیگیری آنها به نفع همگان است.
روابط دولت با حوزه بیشتر شود/ لزوم ارتباط مطلوب با مصر

View more posts from this author