روابط تجاری تهران ـ دوحه یک اولویت اساسی تعریف شده است/ قطری‌ها راغب به افزایش مبادلات تجاری با ایران هستند

روابط تجاری تهران ـ دوحه یک اولویت اساسی تعریف شده است/ قطری‌ها راغب به افزایش مبادلات تجاری با ایران هستند
سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر گفت: روابط تجاری تهران دوحه در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و افزایش مبادلات اقتصادی بین دو کشور در رأس سیاست‌های اقتصادی فیمابین و به عنوان یک اولویت اساسی تعریف شده است.

روابط تجاری تهران ـ دوحه یک اولویت اساسی تعریف شده است/ قطری‌ها راغب به افزایش مبادلات تجاری با ایران هستند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر گفت: روابط تجاری تهران دوحه در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و افزایش مبادلات اقتصادی بین دو کشور در رأس سیاست‌های اقتصادی فیمابین و به عنوان یک اولویت اساسی تعریف شده است.
روابط تجاری تهران ـ دوحه یک اولویت اساسی تعریف شده است/ قطری‌ها راغب به افزایش مبادلات تجاری با ایران هستند

View more posts from this author