رهبر معظم انقلاب نعمت بی‌نظیر جامعه اسلامی است

رهبر معظم انقلاب نعمت بی‌نظیر جامعه اسلامی است
آیت‌الله مصباح یزدی با اشاره به شاخصه‌های بارز امام خامنه‌ای گفت: رهبر معظم انقلاب نعمت بی‌نظیر جامعه اسلامی است.

رهبر معظم انقلاب نعمت بی‌نظیر جامعه اسلامی است

آیت‌الله مصباح یزدی با اشاره به شاخصه‌های بارز امام خامنه‌ای گفت: رهبر معظم انقلاب نعمت بی‌نظیر جامعه اسلامی است.
رهبر معظم انقلاب نعمت بی‌نظیر جامعه اسلامی است

استخدام

View more posts from this author