رهبری از کوتاهی مسؤولان در پذیرش سند 2030 گله‌مند بودند

رهبری از کوتاهی مسؤولان در پذیرش سند 2030 گله‌مند بودند
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: مقام معظم رهبری از کوتاهی مسؤولان در پذیرش سند 2030 گله‌مند بودند.

رهبری از کوتاهی مسؤولان در پذیرش سند 2030 گله‌مند بودند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: مقام معظم رهبری از کوتاهی مسؤولان در پذیرش سند 2030 گله‌مند بودند.
رهبری از کوتاهی مسؤولان در پذیرش سند 2030 گله‌مند بودند

View more posts from this author