رهاسازی دومین حق آبه تالاب هامون در سال ۹۶

رهاسازی دومین حق آبه تالاب هامون در سال ۹۶
مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: دومین سهمیه حق آبه تالاب هامون از چاه نیمه‌ها در ادامه برنامه احیای تالاب هامون و اجرای طرح یکپارچه مدیریت تالاب با همکاری آب منطقه ای استان وارد تالاب شد.

رهاسازی دومین حق آبه تالاب هامون در سال ۹۶

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: دومین سهمیه حق آبه تالاب هامون از چاه نیمه‌ها در ادامه برنامه احیای تالاب هامون و اجرای طرح یکپارچه مدیریت تالاب با همکاری آب منطقه ای استان وارد تالاب شد.
رهاسازی دومین حق آبه تالاب هامون در سال ۹۶

View more posts from this author