رقم بالای ویزا برای زائرین حسینی شایسته نیست/ زائرین اربعین به قوانین عراق احترام بگذارند

رقم بالای ویزا برای زائرین حسینی شایسته نیست/ زائرین اربعین به قوانین عراق احترام بگذارند
یکی از مراجع تقلید با صدور بیانیه‌ای ضمن توصیه‌هایی در خصوص گردهمایی بزرگ اربعین حسینی آورده است: رقم بالای ویزا برای زائرین حسینی شایسته نیست.

رقم بالای ویزا برای زائرین حسینی شایسته نیست/ زائرین اربعین به قوانین عراق احترام بگذارند

یکی از مراجع تقلید با صدور بیانیه‌ای ضمن توصیه‌هایی در خصوص گردهمایی بزرگ اربعین حسینی آورده است: رقم بالای ویزا برای زائرین حسینی شایسته نیست.
رقم بالای ویزا برای زائرین حسینی شایسته نیست/ زائرین اربعین به قوانین عراق احترام بگذارند

View more posts from this author