رقابت تنیس‌بازان قم در 4 رده سنی جام رمضان کشور

رقابت تنیس‌بازان قم در 4 رده سنی جام رمضان کشور
دبیر هیأت‌ تنیس استان قم گفت: تنیسورهای قم در چهار رده سنی برای کسب عناوین برتر هر دو بخش مردان و بانوان جام رمضان تنیس کشور با حریفان خود مسابقه می‌دهند.

رقابت تنیس‌بازان قم در 4 رده سنی جام رمضان کشور

دبیر هیأت‌ تنیس استان قم گفت: تنیسورهای قم در چهار رده سنی برای کسب عناوین برتر هر دو بخش مردان و بانوان جام رمضان تنیس کشور با حریفان خود مسابقه می‌دهند.
رقابت تنیس‌بازان قم در 4 رده سنی جام رمضان کشور

View more posts from this author