رقابت‌های آمادگی جسمانی شهریورماه به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود

رقابت‌های آمادگی جسمانی شهریورماه به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود
رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه گفت: رقابت‌های آمادگی جسمانی شهریورماه به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود.

رقابت‌های آمادگی جسمانی شهریورماه به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه گفت: رقابت‌های آمادگی جسمانی شهریورماه به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود.
رقابت‌های آمادگی جسمانی شهریورماه به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود

View more posts from this author