رفع موانع پیش‌روی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اولویت دارد

رفع موانع پیش‌روی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اولویت دارد
فرماندار شهرستان قرچک گفت: موانع پیش‌روی حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری با اولویت پیگیری و رفع شود.

رفع موانع پیش‌روی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اولویت دارد

فرماندار شهرستان قرچک گفت: موانع پیش‌روی حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری با اولویت پیگیری و رفع شود.
رفع موانع پیش‌روی تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اولویت دارد

View more posts from this author