رضایت نمایندگان داوطلبان معترض به انتخابات شورای شهر بندرعباس

رضایت نمایندگان داوطلبان معترض به انتخابات شورای شهر بندرعباس
دو نفر از نمایندگان داوطلبین معترض به انتخابات شورای شهر بندرعباس طی یک مصاحبه از سوی روابط عمومی فرمانداری این شهرستان نسبت به بازشماری آرا و روند طی شده ابراز رضایت کردند.

رضایت نمایندگان داوطلبان معترض به انتخابات شورای شهر بندرعباس

دو نفر از نمایندگان داوطلبین معترض به انتخابات شورای شهر بندرعباس طی یک مصاحبه از سوی روابط عمومی فرمانداری این شهرستان نسبت به بازشماری آرا و روند طی شده ابراز رضایت کردند.
رضایت نمایندگان داوطلبان معترض به انتخابات شورای شهر بندرعباس

View more posts from this author