رضایتمندی عمومی اولویت کشور است/ مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان تهران اجرایی شود

رضایتمندی عمومی اولویت کشور است/ مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان تهران اجرایی شود
نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس با بیان اینکه رضایتمندی عمومی اولویت کشور است، گفت: مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران اجرایی شود.

رضایتمندی عمومی اولویت کشور است/ مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان تهران اجرایی شود

نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس با بیان اینکه رضایتمندی عمومی اولویت کشور است، گفت: مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران اجرایی شود.
رضایتمندی عمومی اولویت کشور است/ مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان تهران اجرایی شود

View more posts from this author