رشد 13 درصدی تولیدات کشاورزی در کشور/ کاهش صادرات محصولات کشاورزی

رشد 13 درصدی تولیدات کشاورزی در کشور/ کاهش صادرات محصولات کشاورزی
قائم‌مقام معاون بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی از رشد 13 درصدی تولیدات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: در مقابل این رشد که می‌تواند از شاخصه‌های پیشرفت کشاورزی باشد، صادرات محصولات کشاورزی در کشور کاهش‌ یافته است.

رشد 13 درصدی تولیدات کشاورزی در کشور/ کاهش صادرات محصولات کشاورزی

قائم‌مقام معاون بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی از رشد 13 درصدی تولیدات کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: در مقابل این رشد که می‌تواند از شاخصه‌های پیشرفت کشاورزی باشد، صادرات محصولات کشاورزی در کشور کاهش‌ یافته است.
رشد 13 درصدی تولیدات کشاورزی در کشور/ کاهش صادرات محصولات کشاورزی

View more posts from this author