رشد معنوی جوانان در گرو تعامل مدارس با بسیج و مساجد است

رشد معنوی جوانان در گرو تعامل مدارس با بسیج و مساجد است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس گفت: همکاری، ارتباط و تعامل مسجد، مدرسه و پایگاه بسیج محلات می‌تواند باعث رشد معنوی جوانان و نوجوان شود.

رشد معنوی جوانان در گرو تعامل مدارس با بسیج و مساجد است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرعباس گفت: همکاری، ارتباط و تعامل مسجد، مدرسه و پایگاه بسیج محلات می‌تواند باعث رشد معنوی جوانان و نوجوان شود.
رشد معنوی جوانان در گرو تعامل مدارس با بسیج و مساجد است

آهنگ جدید

View more posts from this author